Wtorek, Styczeń 28, 2020

Misja Caritas

Caritas Diecezji Witebskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Realizacja misji przez Caritas diecezji Witebskiej wypływa z Chrystusowego przykazania miłości, odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzi, bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne.

Uczynki miłosierdzia pełnione były w Kościele od samego początku jego istnienia. Stanowią one, bowiem realizację szczególnego mandatu pozostawionego przez Chrystusa wszystkim ludziom. Caritas Diecezji Witebskiej w swojej działalności realizuje przede wszystkim przykazanie miłości wobec bliźniego niosąc wsparcie i nadzieję na godne życie.

System Orphus